WÓJT GMINY KACZORY 

  

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 pkt 16 oraz art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2008r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Kaczory

 

ZAWIADAMIA:

 

¨ o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych: raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na

budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Morzewo, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 330/2 – obręb Morzewo.

 

 

          Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6 w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 05.11.2009 r. do dnia 26.11.2009 r.