Kaczory, dnia 19 grudnia 2008 r.

 

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Kaczory

 

ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaczorach przy ul. Brzozowej,

stanowiących własność Gminy Kaczory przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

                                                                   

Lp.

 

   Nr 

działki

Pow.

działki

Nr KW

Cena wywoławcza

(w tym podatek vat 22%)

1.

 906

  0,0693 ha

   23680

      32.000,00 zł.

2.

 907

  0,0667 ha

   23680

      30.000,00 zł.

 

Przetargi odbędą się dnia  26 stycznia 2009 r. o godz. 10:00  w salce narad Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22.w wyżej podanej kolejności.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wniesienie gotówką wadium w  wysokości 10 % ceny wywoławczej tej nieruchomości w kasie Urzędu lub przelewem na konto Nr  82894500020010012020000050 w BS Kaczory  najpóźniej dnia 22 stycznia 2009 r ( z podaniem numeru działki ).

Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek tut. Urzędu.

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium.

Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku nie przystąpienia przez tę osobę do zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz zbywającego.

Ustalona w przetargu najwyższa cena nieruchomości ( pomniejszona o wpłacone wadium ) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest dzień wpływu na rachunek tut. Urzędu.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 27.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 03.12.2008 r.

Nieruchomość jest wolna od długów i ciężarów.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

 

                  Informacje : Urząd Gminy Kaczory

                                          biuro nr 6 tel. 067/ 2842371 w. 18

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy Kaczory dnia 19.12.2008 r.

zdjęto dnia ......................................................

Ogłoszenie opublikowano także na stronie internetowej

Urzędu Gminy w Kaczorach: bip.kaczory.com.pl