U C H W A Ł A  Nr XVIII/105/2008

 

Rady  Gminy  Kaczory

 

z  dnia  14  listopada  2008 r.

 

 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Kaczory na lata 2008 – 2011”.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)) i art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się „Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Kaczory na lata 2008 – 2011”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)