U C H W A Ł A  Nr XVII(100)2008

 

Rady  Gminy  Kaczory

 

z  dnia  29  września  2008 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania i efektywności
modernizacji drogi.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

 §1. Opiniuje się pozytywnie projekt modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Morzewie – odcinek od drogi powiatowej w kierunku Rzadkowa, działka nr 173/1.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)