UCHWAŁA   Nr XII(80)2008

 

Rady Gminy Kaczory

 

z dnia 29 lutego 2008 r.

 

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

            § 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)