U C H W A Ł A Nr XII/76/2008

 

Rady Gminy Kaczory

 

z dnia 29 lutego 2008 r.

 

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 68 ust. 1 Statutu Gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 96, poz. 1793) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2008 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)