U C H W A Ł A  Nr IX(62)2007

 

Rady  Gminy  Kaczory

 

z  dnia  24  września  2007 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII(134)2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaczory.

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542 i Nr 115, poz. 791) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kaczory, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII(134)2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 66, poz. 1976 z dnia 17 maja 2005 r.) wprowadza się następującą zmianę:

 

w § 3 ust. 2 pkt 1 do 3 otrzymują brzmienie:

 

„1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 185 zł (I grupa),

  2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 186 zł i nie  

      przekraczający 285 zł (II grupa),

  3) dochód miesięczny na członka rodziny wyższy niż 286 zł i nie

      przekraczający 351 zł (III grupa).”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)