Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

U C H W A Ł A Nr IX(58)2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy

U  C H W A Ł A     Nr IX(58)2007

 

Rady Gminy Kaczory

 

z dnia 24  września  2007 r.

 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kaczory.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,        z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości przez okres 1 roku budynki lub ich części, część budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowiące własność osób fizycznych lub prawnych, rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy na terenie gminy Kaczory.

2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej wybudują nowe budynki i budowle mogą skorzystać ze zwolnienia o którym mowa w ust. 1 pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności.

3. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle, wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego po wejściu w życie uchwały.

4. Zwolnienie o którym mowa w ust. 2 przysługuje nie dłużej niż 1 rok, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności uzasadniające skorzystanie ze zwolnienia.

 

§ 2.1. Przedsiębiorca, który zamierza skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości składa Wójtowi Gminy wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

2. Do wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć:

1)      wpis do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej,

2)      deklarację (informację) na podatek od nieruchomości zawierającej dane o przedmiotach zwolnienia,

3)      decyzję – pozwolenie na budowę,

4)      decyzję – pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający przyjęcie obiektu do użytkowania wydany przez właściwy organ,

5)      zaświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego (podatkowego) i dwóch poprzednich latach kalendarzowych (podatkowych) oraz informacji o każdej innej pomocy publicznej, innej niż de minimis jaką otrzymał (nie tylko w trzyletnim okresie) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały albo oświadczenie, że przedsiębiorca z pomocy takiej nie korzystał,

6)      oświadczenie, że podmiot ubiegający się o prawo do zwolnienia nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych  dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244  z 1.10.2004 r.). 

§ 3.1. Zwolnienie o którym mowa w uchwale stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379.5 z dnia 28 grudnia 2006 r.).

2. Wartość pomocy de minimis brutto udzielona na podstawie niniejszej uchwały łącznie    z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez podmiot, w okresie roku kalendarzowego (podatkowego) i dwóch poprzednich lat kalendarzowych (podatkowych), nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartości 200 tys. euro, w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro.

3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc, inną niż pomoc de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

4. Do pomocy de minimis nie wlicza się pomocy udzielanej w ramach programu pomocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy na restrukturyzację, zatwierdzonych przez Komisję, zgodnie z art. 88 Traktatu WE, pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych,  a także pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr V(16)99 Rady Gminy Kaczory z dnia 12 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XVIII(102)2004 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V(16)99 z dnia 12 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 16 grudnia 2004 r. Nr 184, poz. 4155).

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2007-10-08 14:26:20
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2007-10-08 14:48:23
Ostatnia zmiana:2007-10-08 14:53:26
Ilość wyświetleń:2795
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij