Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

U C H W A Ł A Nr VII(45)2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom – emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej

 

U C H W A Ł A Nr VII(45)2007

Rady Gminy Kaczory

z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom – emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.


Na podstawie art. 72 ust.1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95 i Nr 80, poz. 542) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Ze świadczeń określonych w niniejszej uchwale mogą korzystać nauczyciele, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela zatrudnieni w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaczory w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć oraz nauczyciele – emeryci i renciści objęci opieką socjalną.

§ 2.1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.

2. Wysokość zasiłku uzależniona jest od rodzaju choroby, sytuacji materialnej i rodzinnej nauczyciela.

3. Wysokość jednorazowego zasiłku nie może przekraczać 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego corocznie w drodze obwieszczenia Rady Ministrów na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

4. W wyjątkowych przypadkach górna granica kwoty zasiłku wymieniona w ust. 3 może być zwiększona do wysokości udokumentowanych wydatków na leczenie, lecz ich łączna wysokość nie może przekroczyć 200% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.

§ 3.1. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli stanowią 0,3 % rocznego planu wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

2. Środkami finansowymi, o których mowa w ust. 1, dysponuje dyrektor szkoły lub placówki zwany dalej „dyrektorem”.

3. Zasiłki pieniężne, o których mowa w § 2 przyznaje dyrektor na wniosek zainteresowanego nauczyciela i opinii przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych działających w szkole lub w przedszkolu.

§ 4.1. Podania nauczycieli o przyznanie zasiłku pieniężnego rozpatruje dyrektor lub upoważniony wicedyrektor nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym.

2. Obsługę finansowo-księgową funduszu prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Kaczorach.

§ 5.1. Do wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie,

2) oświadczenie o przeciętnych miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł, osiągniętych w ciągu 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

2. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły lub przedszkola.

3. Z inicjatywą przyznania zasiłku mogą wystąpić również przełożeni nauczyciela, nauczycielskie związki zawodowe i rady pedagogiczne.

4. Wniosek o przyznanie zasiłku może złożyć również opiekun nauczyciela (emeryta, rencisty), jeżeli nauczyciel (emeryt, rencista) nie jest zdolny do podejmowania czynności w tym zakresie.

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli należy uwzględniać czynniki wymienione w § 2 ust. 2, a w szczególności:

1) wysokość kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z leczeniem,

2) całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną nauczyciela (choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowania specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej opieki dla chorującego itp.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory i dyrektorom szkół i przedszkoli.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2007-07-17 10:31:03
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2007-07-17 11:28:54
Ostatnia zmiana:2007-07-17 11:28:54
Ilość wyświetleń:2189

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij